Asigurarea de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier (ROTR)

Asigurarea functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta 980/2011 si a Ordinului Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului nr. 1892/2006 care are ca obiect acoperirea  raspunderii ce ii revine operatorului de transport rutier in care este mentionata expres obligativitatea operatorului de transport rutier de a avea o capacitate financiara minima de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru celelalte vehicule.

Cu alte cuvinte polita ROTR acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport ce ar fi trebuit prestate de catre asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, in conditiile in care debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma lichidarii capacitatii financiare proprii a Asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

Prin achizitionarea unei asigurari de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier se asigura solvabilitatea ceruta la nivel legislativ in cazul in care se produce unul din riscurile asigurate.

RISCURI ASIGURATE

 • Prejudicii materiale aduse unor terte persoane ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declansarea procedurilor judiciare de lichidare a societatii Asiguratului;
 • Cheltuieli suplimentare facute cu acordul Asiguratorului pentru organizarea unor transporturi in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate;
 • Cheltuieli cu apararea impotriva unor pretentii nejustificate ale unor terte persoane, facute cu acordul Asiguratorului;
 • Cheltuieli de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil;
 • Cheltuieli cu expertize facute cu acordul Asiguratului.

EXCLUDERI

Polita ROTR nu acopera daunele survenite:

 • din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
 •  daca riscul asigurat s-a produs din cauza unor catastrofe naturale (cutremur, inundatii, alunecari de teren, eruptii vulcanice) sau in stare de razboi, razboi civil, invazie militara, actiunea unui dusman extern, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, confiscari, exproprieri, nationalizari, sechestrari şi rechizitionari, explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, poluare sau contaminare din orice cauza;
 • generate de forta majora invocata de asigurat si dovedita cu documente emise de catre autoritatile publice competente;
 • in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie, rea-credinta, frauda sau bancruta frauduloasa a asiguratului;
 • din culpa terţului pagubit;
 • transporturi contractate/efectuate necorespunzator in perioada in care asiguratul nu detinea avizele/autorizatiile/licentele prevazute de lege sau cu mijloace de transport neadecvate;
 • pretentii de despagubiri formulate de sotul/sotia reprezentatilor sau prepusilor asiguratului, pentru prejudicii cauzate de acestia;
 • pagube indirecte sau de consecinta, chiar daca acestea sunt urmarea neindeplinirii contractului de transport, cum ar fi :amenzi, taxe, penalitati, credite bancare şi dobanzi, creante bugetare, fluctuatii valutare, rate de leasing, chirii, cheltuielile de judecata stabilite prin hotarare penala, cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor,precum si daune morale;
 • pagube care sunt sau pot fi despagubite in baza altor tipuri de asigurari (de bunuri, de raspundere civila generala fata de terti, rapundere civila auto) etc.

SUMA ASIGURATA

Suma asigurata se stabileste in Euro si reprezinta diferenta dintre „nivelul financiar minim” si „capitalurile proprii ale operatorului de transport rutier”. Capitalul propriu al operatorului de transport rutier existent se certifica cu copia legalizata a ultimului bilant contabil inregistrat la administratia financiara, iar capitalul varsat in cazul operatorului de transport rutier nou infiintat, cu certificatul constator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

Operatorul de transport rutier este obligat sa aibe o capacitate financiara minima de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru celelalte vehicule.

DESPAGUBIRE

Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii raspunderii asiguratului in baza :

 • unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care a fost declarata starea de faliment a Asiguratului;
 • unei cereri scrise din partea unei persoane fizice sau juridice care dovedeste dreptul la despagubire in baza contractului de asigurare;

Sumele datorate drept despagubire se platesc tertelor persoane prejudiciate, in masura in care acestea nu au fost despagubite de catre asigurat;

Din despagubirea cuvenita asiguratorul are dreptul de a retine eventualele rate de prima neachitate, aferente perioadei asigurate şi fransiza convenita;

In vederea acordarii despagubirii beneficiarul (sau dupa caz asiguratul) va pune la dispozitia societatii de asigurare urmatoarele documente:

 • cerere scrisa de despagubire;
 • actele doveditoare ale autorizarii practicarii activitatii de operator de transport;
 • hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care s-a finalizat procedura de faliment a asiguratului ( copie);
 • contractul de transport pe care tertul isi intemeiaza pretentiile (copie)
 • orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
 • alte documente dupa caz, pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii (in original);

In caz de culpa comuna, asiguratorul va despagubii numai partea din dauna care ii este imputabila asiguratului. Intinderea raspunderii fiecarei persoane vinovate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente, iar in situatia in care raspunderea nu se poate delimita pe fiecare in parte aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul persoanelor care au contribuit la producerea prejudiciului;

Furnizarea unor date eronate sau omiterea cu buna stiinta a unor acte importante asupra determinarii riscului asigurat , exonereaza asiguratorul de obligatia de plata a despagubirii.

Orice tranzactie incheiata numai intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor, in forma neautentica si fara acordul prealabil dat in scris de catre asigurator, nu il obliga la nici o plata